OpUtils

תוכנת ניהול Switch Port וכתובות IP

OpUtils היא תוכנת ניהול Switch Port וכתובות IP שעוזרת למהנדסי רשת לנהל מתגים וכתובות IP בקלות. עם ארגז כלים מקיף הכולל 30+ כלים, התוכנה עוזרת להם לפקח על הרשת – זיהוי חדירת מכשיר זר, מעקב אחר שימוש ברוחב פס, ניטור זמינות של רכיבים קריטים, גיבוי קבצי תצורה של Cisco ועוד.

תכונות מרכזיות

ניהול כתובת IP:

סרוק IPv4 & IPv6 subnets ברשת כדי לזהות כתובות IP תפוסות ופנויות.

זיהוי חדירת מכשירים:

זיהוי חדירות של רכיבים זרים שעלולים להוות סכנה וחסימת הגישה עבורם.

גיבוי קבצי Cisco Config:

גיבוי של כל קבצי התצורה של שרתים ומתגים של Cisco באופן מחזורי ושמור על היסטוריית שינויים.

ניהול Switch Port:

סרוק את כל המתגים ברשת ומפה את חיבורי הפורטים של כל מכשיר כולל המיקום הפיזי שלו.

ניטור שימוש ברוחב פס:

נטר ונתח את מגמות השימוש ברוחב הפס של מכשירך.

כלי רשת:

ניטור שרתים קריטים ברשת עבור זמינות והתראות הדורשות טיפול מיידי.